Personer med funktionsnedsättning – en diskriminerad minoritet

Personer med funktionsnedsättning – en diskriminerad minoritet
Publicerad: 2010-10-24

Minst 650 miljoner, kanske 800 miljoner människor, i världen lever med funktionsnedsättningar. Personer med funktionsnedsättning är världens största minoritet – med mycket olika behov.

Många undersökningar visar att personer med funktionsnedsättning lever i fattigdom. Det gäller i såväl fattiga länder och regioner som i rikare delar av världen.

Levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är mycket olika. Många lever med väl synliga funktionsnedsättningar, medan andra har osynliga funktionsnedsättningar. De kanske hör dåligt eller inte alls eller har en kognitiv funktionsnedsättning. Många blir på olika sätt diskriminerade av lärare, butikspersonal eller samhällets tjänstemän.

I december 2006 antog FNs generalförsamling en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där det fastslås att personer med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra. Sverige ratificerade konventionen i december 2008 och har därmed åtagit sig att se till att svenska lagar står i överensstämmelse med konventionen och att den tillämpas så att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras utan åtnjuter samma rättigheter som andra i samhället.

FN konventionen innebär ett paradigmskifte och världens länder har ett stort ansvar för att se till att konventionens viktiga texter omsätts i handling. Tyvärr kan vi konstatera att intresset för den nya konventionen är ljumt i Sverige och bristen på kunskap om vad konventionen innebär är stor.

Rehabilitering syftar till att ge personer med funktionsnedsättning förutsättningar att leva som andra; gå i skola, arbeta, ha vänner och bilda familj. I fattigare delar av världen är det bara några få procent som får tillgång till rehabilitering. Hjälpmedel, medicinsk behandling, utbildning, anpassningar av inre och yttre miljö är exempel på åtgärder som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att leva integrerade i ett samhälle med samma rättigheter som andra.

Community Based Rehabilitation (CBR), på svenska ungefär rehabilitering i närsamhället, är en metod utvecklad av WHO som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning i hela världen att få tillgång till rehabilitering, men också stärka dom, deras familjer och närsamhälle. Två svenskar, Einar Helander och Gunnel Nelson, spelade en viktig roll när metoden utvecklades.

Efter ett omfattande samråd med personer från hela världen, inte minst personer med egna funktionsnedsättningar, har WHO vidareutvecklat CBR. Den nya vidareutvecklade CBR-handboken lanseras officiellt i slutet av oktober i Abuja, huvudstad i Nigeria och kommer att presenteras för Sida i början av november. CBR utgår nu från ett rättighetsperspektiv.

FRU och SHIA – undertecknarna av denna artikel – frågade inför valet de sju riksdagspartierna: Vad vill ditt parti göra för att förbättra levnadsvillkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdom och diskriminering? Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna svarade på enkäten.

Centern och Folkpartiet betonar vikten av ett starkt utvecklingssamarbete med ett värnande om 1 % målet av BNI.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill öka biståndet genom det civila samhället och betonar vikten av att tillvarata handikapporganisationernas expertkunskap på funktionshinderområdet.

Shia arbetar tillsammans med 30 svenska handikapporganisationer som medlemmar med internationellt utvecklingssamarbete i sju programländer. Förkortningen Shia står för Solidarity, Human Rights, Inclusion och Accessibility. Konventionen är ett viktigt verktyg i arbetet med att stärka våra systerorganisationers kapacitet och möjligheter att förändra livsvillkoren för sina medlemmar i fattigare delar av världen.

FRU – föreningen för rehabilitering i u-länder – ser tillgången till rehabilitering t.ex. CBR som ett medel för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha samma rättigheter som andra. FRU arbetar för att även personer med funktionsnedsättning i resurssvaga länder och områden ska få tillgång till rehabilitering och därmed ett värdigt liv.

Den nya FN konventionen har en artikel om internationellt samarbete för att konventionen ska kunna genomföras i länder och regioner med mindre finansiella resurser. Här har Sverige som ett rikt land, med en lång tradition som en respekterad biståndsgivare, ett stort ansvar. Vi vädjar till regeringen och den nyvalda riksdagen att inte glömma personer med funktionsnedsättning – världen största minoritet!

Stockholm 19 oktober 2010

Roland Håkansson
Ordförande Shia, Svenska handikapporganisationers internationella utvecklingssamarbete
http://www.shia.se/

Ingela Friman
Ordförande FRU, Föreningen för rehabilitering i utvecklingsländer
http://www.fru.se

Roland Håkansson och Ingela Friman