Slutrapport Moçambiqueprojektet

Slutrapport, Moçambiqueprojektet.
Publicerad: 2011-03-21

Slutrapport
2010-08-29

Utvecklingsinsats
Stöd till handikappföreningen Ademo-Monapo

SvEO . FRU . Föreningen för Rehabilitering i Utvecklingsländer
LEO . Ademo-Monapo

Projektnummer: 200803903

1. Beskriv projektet/insatsen kort, vad som gjorts, på vilket sätt osv. Inkludera analyser kring vad som uppnåtts då det gäller organisationsutveckling, genus och hiv.
Denna slutrapport omfattar projektperioden från maj 2008 till och med augusti 2010.
FRU har tillsammans med Ademo-Monapo i Moçambique genomfört ett projekt med målet att människor med funktionshinder självständigt skulle klara sin försörjning. Med hjälp av CBR – Community Based Rehabilitation och utbildning i andra aktiviteter har Ademo-Monapos 435 medlemmar med funktionsnedsättning fått ökad kunskap och medvetenhet, så att de självständigt kan klara sin dagliga livsföring och bidra till sin försörjning.
En avvikelse utifrån projektplanen blev att tidplanen försköts beroende på att Forum Syd gjorde den första utbetalningen först i november 2008. Trots detta startade projektet i maj 2008 med att FRU besökte Ademo-Monapo för att projektet skulle kunna komma igång så tidigt och på ett så bra sätt som möjligt. FRU förde också över ett mindre belopp till Ademo så att de kunde påbörja utbildningsaktiviteterna enligt projektplanen. Ademo har därefter genomfört samtliga planerade aktiviteter och de har varit angelägna om att fullfölja projektet enligt den ursprungliga planen. Sammanlagt har de genomfört två CBR-kurser om vardera 14 dagar samt 176 utbildningsdagar i andra relaterade ämnen.

I organisationen Ademo har medlemsantalet ökat från 435 till 495 personer och två nya underavdelningar har bildats i avlägsna byar. En egen förening, Acamo, har bildats för personer med synskada.
FRU har hela tiden tillämpat ett demokratiskt förhållningssätt och speciellt lyft fram kvinnorna. Detta har resulterat i att medlemmarna nu ställer krav på medbestämmande och det är påtagligt att allas och speciellt kvinnornas empowerment har ökat. Fler medlemmar och speciellt fler kvinnor har deltagit i planerings och uppföljningsmöten där de har tagit initiativ till nya idéer och medverkat i diskussioner. De flesta utbildningstillfällena har ägt rum i samtliga byar så att kunskapen nått ut till hela distriktet och därmed har också kvinnorna kunnat delta. Vid Ademos senaste styrelseval kandiderade flera kvinnor och två valdes in i styrelsen. Utbildningen om HIV/Aids har nått ut till samtliga medlemmar i hela distriktet och de har fått baskunskaper om sexuella funktioner, smittorisker och hur de kan och bör skydda sig. I samtalsgrupper har de diskuterat och också insett vikten av goda sociala relationer.

2. Relatera det som gjorts/uppnåtts till de planer och mål som fanns från början. Vad ser ni för kortsiktiga resultat och långsiktiga effekter. Blev det så som ni planerat? Varför/varför inte?
Samtliga aktiviteter enligt projektplanen har genomförts och målen har uppnåtts. På kort sikt har resultat och indikatorer vida överträffats. Med tanke på deras utgångsläge med låg eller ingen skolutbildning, hög analfabetism och fattigdom är det beundransvärt att de lyckats genomföra ett så omfattande utvecklingsprojekt. Utbildningsaktiviteterna har förlagts till samtliga byar i distriktet och översättning har skett till lokalspråket macoa, vilket har gett en bra spridningseffekt i hela distriktet även till svårtillgängliga byar. Att projektet gått så bra att genomföra tyder på medlemmarnas stora utbildningsbehov och beror i hög grad på ordföran-dens kapacitet och goda ledningsförmåga. På lång sikt är effekterna mer tveksamma. De har en stark vilja att förbättra sin situation, men när de inte har ekonomiska förutsättningar finns risken att de prioriterar mat för dagen framför långsiktig utbildning. Det är troligt att verkstaden kommer att bestå och därmed ge inkomster för ca 50 personer. Ett mål var att medlemmarna skulle få samma rättigheter och möjligheter som andra i samhället. På kort sikt har myndigheterna visat intresse för att förbättra deras situation, men på grund av distriktets dåliga ekonomi är det mer tveksamt hur de långsiktigt vill prioritera personer med funktionsnedsättning.

Human Rights Info and Training; Ademo har arrangerat utbildning om Human Rights vid 16 olika tillfällen för sammanlagt 460 personer, varav 154 har varit kvinnor. De första gångerna har utbildningen hållits av regionens handikappansvarige och därefter har Ademos ordförande tagit över och sekreteraren har översatt till lokalspråket macua. Kunskapen har förutom i centralorten spridits till samtliga 13 byar De har fått information om Mocambiques lag för perso-ner med funktionsnedsättning och den Afrikanska Unionens regler. Ademos styrelse har blivit medvetna om diskrepansen mellan lagen och vad de i realiteten får hjälp med.
Ademo har stöttat personer med synskada så att de har bildat en ny egen förening Acamo. Ademos medlemmar är på ett ytligt plan relativt väl integrerade i samhället, men i konkurrens med andra har de praktiskt taget inga möjligheter att få någon anställning. Den 3 december år 2008 firade Ademo den Internationella Handikappdagen i Monapo. De visade arbetet i sin verkstad, sålde bröd som kvinnorna hade bakat och ordnade tävlingar i gång med kryckor där både personer med och utan funktionsnedsättning deltog. Politiker och myndighetspersoner besökte dem och många från allmänheten uppskattade arrangemanget. År 2009 firade de den Internationella Handikappdagen i Monapo med regionalt stöd så att firandet även blev på regional nivå. Den regionalt handikappansvarige, lokala myndighetsansvariga och distriktets sjukvårdsdirektör höll tal, och en dans och musikgrupp uppträdde. Samtidigt hade de öppet hus i verkstaden och försäljning av egentillverkade produkter.

För sju år sedan startade Ademo med stöd från missionsstationen i Monapo en lågstadieskola för 300 elever med eller utan funktionsnedsättning. Undervisningen bedrevs av lärare med bristfällig kunskap i mycket undermåliga lokaler. Efter kritik bland annat från FRU, integrerades alla barnen hösten 2009 i kommunens skolor.
Community Based Rehabilitation Sweden; FRU genomförde med hjälp av två sjukgymnaster en kurs hösten 2008 och en fortsättningskurs hösten 2009 då även en barnläkare från Sverige deltog. Respektive kurs omfattade 14 dagar. Den första kursen hölls med 25 deltagare varav 9 kvinnor. 14 med funktionsnedsättning och 11 professionella deltog. Den andra kursen hölls med 26 deltagare; varav 4 kvinnor. Dessa fick en grundläggande utbildning i CBR så att de kan söka lösningar på sina egna problem och i sin tur utbilda andra att självständigt klara sin dagliga livsföring och bidra till sin försörjning. De fick också lära sig att tillverka enkla hjälpmedel och leksaker för barn. Sjukgymnasterna eftersträvade att genom sitt eget uppträdande, samarbete och undervisningsmetodik demonstrera och exemplifiera demokrati, jämlikhet och grundidéerna i CBR. Kursdeltagarna och speciellt kvinnorna som aldrig tidigare framträtt fick därmed ökad empowerment och lärde sig att uppträda och tala för sig, samtidigt som de professionella blev mer empatiska och mottagliga att lyssna på personerna med funk-tionsnedsättning. En av de kvinnliga deltagarna hade Aids och delgav sin erfarenhet inför hela gruppen. FRU förde också ut CBR-budskapet till myndighetspersoner på kommunal och provinsnivå samt till enskilda familjer med medlemmar med funktionsnedsättning. FRU har dessutom gett råd och rehabiliteringsinformation till ca 70 barn, ungdomar och vuxna så att de bättre ska kunna klara sin vardag.
Efter den första kursen bildade deltagarna en CBR kommitté, som har fortsatt att tillämpa och utbilda om CBR i Monapodistriktet. Ademo har haft 12 utbildningstillfällen för 13 olika byar för 295 personer, varav 100 kvinnor. De har också börjat informera om CBR i lokalradion.

HIV/Aids Info & Training; Ademo har vid 30 tillfällen arrangerat utbildning i distriktets samtliga byar om Hiv/Aids. Sammanlagt har 814 personer deltagit varav 226 var kvinnor. De sak-nade grundläggande information om kroppens funktioner och fick det första året utbildning av en sjuksköterska om kroppsfunktioner, reproduktiv hälsa, smittorisker och hur man kan skydda sig. MONASO är en grupp som bedriver information och medvetande utbildning om HIV/Aids i regionen. Det andra året har Ademo anlitat dem och de har sedan i mindre grupper diskuterat sexuella övergrepp, jämställdhets och rättighetsfrågor.
Workshop; Ademo har haft kvalitetshöjande utbildning i trä- och metallarbete med hjälp av en lärare från en teknisk yrkesskola. De har haft 63 utbildningstillfällen för 35-58 deltagare per gång från 13 olika byar i distriktet. Under projekttiden har antalet deltagare ökat och det senaste året har 8 kvinnor deltagit i utbildningen. De har lärt sig att använda grundläggande mätinstrument och lämpligt material med adekvata dimensioner. FRU har också informerat Ademo om vikten av att ha en god arbetsmiljö i verkstaden. Nu används t.ex. ögonskydd vid svetsning och hörselskydd när de använder maskiner.
Verkstaden har fått beställningar från kommunen, sjukhuset, vårdcentraler, personer med funktionsnedsättning och allmänheten. Detta har gett medlemmarna arbetstillfällen så att 45 personer med funktionsnedsättning nu arbetar i verkstaden och kan bidra till sin försörjning. De har bl.a. tillverkat kryckkäppar, vevdrivna rullstolar, bårar på hjul som används i brist på ambulans, svarvade träprodukter, stolar, fönstergaller, pakethållare och de reparerar cyklar och mopeder. En av medlemmarna är utbildad skomakare och utför nu skoreparationer åt allmänheten och har också tillverkat specialskor åt en pojke som har klumpfot på bägge fötter.
Ademo har också hjälpt synskadade inom Acamo att bygga burar för kycklinguppfödning för senare försäljning av kycklingar.

Den regionalt ansvarige för handikappfrågor har påbörjat förhandling med andra stora orter i regionen så att Ademo-Monapo kan sälja vevdrivna rullstolar till dem. Sjukvårdschefen i kommunen har gett Ademo i uppdrag att sköta underhållet av vårdcentralen i Monapo.

Womens projects; Ademo har arrangerat utbildning och möten vid 13 olika tillfällen för sammanlagt 49 deltagare, varav 33 kvinnor från 13 byar. Kvinnorna har startat inkomstbringande aktiviteter, såsom bakning och tillverkning av hårprydnader. Några ungdomar har fått utbildning i sömnad, till 4 byar har symaskiner köpts in och kvinnor har där börjat sy på beställning. Ademo har byggt ett särskilt hus där kvinnorna kan sälja produkter som de producerat eller som har tillverkats i verkstaden. De har också diskuterat andra inkomstgenererande aktiviteter.
Adm training; En svenska, Eva Sandberg, som tidigare arbetat med flera biståndsprojekt bl.a. i Mocambique, och som bor och arbetar på Ilha de Mocambique sex mil från Monapo, har ge-nomfört administrativ utbildning för 5 deltagare varav 1 kvinna. Vid 17 tillfällen har de fått utbildning i att utföra bokföringen på ett sätt som det mocambicanska och det svenska regelverket kräver. Ademos ordförande har också informerat vidare till sammanlagt 70 medlemmar i byarna. Det har emellertid visat sig att de behöver betydligt mer grundläggande utbildning och mer praktisk tillämpning.
Follow up trip Swe; FRU besökte och samarbetade med Ademo i fyra veckor maj 2008 för att projektet skulle komma igång så bra som möjligt. Ademo bildade en ledningsgrupp för pro-jektet. Den diskuterade ingående alla delprojekten och bestämde en tid- och ekonomisk plan för respektive delprojekt. Ademos ordförande och FRU presenterade projektet för kom-mundirektören och distriktets administrative chef. På våren 2009 gjorde FRU ett uppföljnings-besök och tillsammans med Ademo besökte de fyra avlägsna byar i distriktet. Det visade sig vid det andra besöket att de har ett stort behov av stöd. De har mycket låg utbildning och ingen tidigare erfarenhet av att leda projekt och att driva ett företag, som ju verkstaden är. Vid bägge besökstillfällena blev FRU och Ademo intervjuade i lokalradion om projektet.
Health and Hygiene training; Hälsoförebyggande har Ademo organiserat utbildning i hygien och bra mat. 25 kurser har genomförts på centralorten och i samtliga 13 byar, med samman-lagt 223 deltagare varav 148 kvinnor. Deltagarna har bl.a. lärt sig vikten av att små barn får näringsrik kost. En handledare har utsetts i varje by som har ansvar för att föra kunskapen vidare till fler i respektive by.
Admin. incl. audit Moc; Innan projektet påbörjades hade Ademo en mycket bristfällig administration, såväl för föreningsarbetet som för verkstadsarbetet. De hade ingen tidigare utbild-ning i administration, och har fortfarande inte i datorteknik. Men de har nu insett behovet och värdet av att dokumentera sin verksamhet, så att de fortlöpande har information om utgifter och inkomster och därmed adekvat kan prissätta sina produkter och tjänster. En auktoriserad revisor, från regionhuvudstaden Nampula, har genomfört revisionen för verksamheten i Mocambique och han har lämnat en omfattande revisionsberättelse, där det framgår att projektet genomförts korrekt.

3. Beskriv andra positiva och negativa effekter av insatsen (utöver de planerade).
Vad berodde dessa på? Hur kan eventuella negativa sidoeffekter undvikas?
Ademo har kunnat skaffa sig mobiltelefoner, så att de lättare kan kommunicera med svårtillgängliga byar. Det senaste halvåret har dock kommunikationskabeln för hela distriktet varit trasig.
De olika utbildningsaktiviteterna och FRUs medvetna attityd att ta tillvara medlemmarnas egna resurser har ökat medlemmarnas empowerment. De har stimulerats att föreslå och att ta egna initiativ och har exempelvis i flera byar startat jordbrukskollektiv.
En negativ sidoeffekt av detta är att flera medlemmar ställer krav på ordföranden att de ska få personlig ekonomisk hjälp, vilket aldrig varit projektets mål. Denna effekt kan undvikas med mer information om projektets mål och resultat, samt utbildning i organisationsutveckling och hur en förening bör fungera på ett demokratiskt sätt.

4. Vilka grupper och ungefär hur många människor har insatsen nått?
Hur har dessa människor (i syd) deltagit i planering, genomförande och uppföljning av insat-sen?
Insatsen har nått ca 2025 personer varav 691 kvinnor, ca 1/3-del. Utbildningsaktiviteterna har i första hand hållits för Ademos medlemmar, men i mån av plats har de som så önskat, kunnat delta. Ca 200 medlemmar deltog i gruppdiskussioner inför planeringen, därefter bildades en ledningsgrupp om fem personer för planering och genomförande av projektet. Vid uppföljningstillfällena har diskussioner skett med ledningsgrupp och föreläsare, dessutom har stor-möten anordnats för medlemmarna i fyra avlägsna byar.

5. Beskriv om/hur kvinnors och mäns roller/arbetsuppgifter förändrats genom insatsen.
Män har en auktoritär attityd mot kvinnor och kvinnor har inte setts som en resurs annat än för att ta hand om familj och jordlott, men Ademo skriver i sin slutrapport att utbildningen fått dem att förstå kvinnors och mäns lika rättigheter och att kvinnorna också kan delta i projekt-aktiviteter. Fler kvinnor ingår nu också i Ademos styrelse.

6. Beskriv hur arbetet tillsammans med den lokala samarbetspartnern (LEO) i syd har fungerat. Plus och minus i samarbetet? Vad har ni lärt er av varandra? Eventuella förändringar av samarbetet?
Med tanke på projektets utgångspunkt och Ademos förutsättningar har samarbetet fungerat mycket bra. Det har emellertid försvårats av kommunikationsproblem såväl tekniskt som kompetensmässigt, se även svaret på fråga 3.

7. Beskriv hur projektets ledning och finansiering i ökande grad har övertagits lokalt (om det har skett).
Om lokalt övertagande inte skett, ange varför. Vilka planer för lokalt övertagande finns?
För att få en hållbar utveckling har FRU från början arbetat aktivt för att myndigheterna ska ta ett större ekonomiskt ansvar, vilket de emellertid hittills har gjort i begränsad omfattning, med motivering att ekonomiska resurser saknas. Sjukhuschefen på regionnivå är intresserad av och ser fördelarna med CBR, men personalresurserna är begränsade och för närvarande prioriteras rehabilitering på sjukhus. Med mer utbildning i CBR och finansiellt stöd för detta borde situationen förbättras. FRU har sänt en ansökan till Forum Syd om fortsatt utbildning.

8. Vilka är era erfarenheter och slutsatser? Vad har ni lärt er som ni kommer att ha nytta av i framtiden? Vad vill ni delge andra organisationer som söker denna typ av bidrag?
Det är viktigt att sätta sig in i partnerns situation och att lyssna på deras behov. Samtidigt som vi på ett lyhört sätt bör komplettera deras begränsade erfarenheter och kunskaper.

9. Kommentera avvikelser från budget. Beskriv även hur ni har samlat in egeninsatsen samt eventuella intäkter i projektet och hur de använts.
Budgeten har följts relativt väl. Flera budgetposter har överskridits, men såväl FRU som Ademo kommer att själva stå för denna kostnad. Budgetposterna CBR Moc., HIV/Aids och Admin. training når inte upp till beviljad budget, men de avviker inte mer än 10 %. Ademo är medveten om sina utbildningsbehov och vill använda kvarstående medel för fortsatta utbild-ningsaktiviteter.
Insamling till egeninsatsen, 44 000 kronor, har skett med bidrag från Hjälpmedelsinstitutets Biståndsförening. Projektet har inte haft några intäkter under projektets gång.

10. Ange när ni sänt pengar till LEO och till vilka växelkurser.
2008-04-16 20 000 SEK
2008-10-07 10 000 SEK
2008-11-25 20 000 SEK
2009-02-04 40 000 SEK
2009-05-22 20 000 SEK
2009-08-10 47 000 SEK
2009-10-26 47 000 SEK
2010-02-10 60 000 SEK
2010-06-21 10 000 SEK
Pengarna har förts över till en växelkurs med ett medelvärde av 3,7 Meticais

Stockholm den 24 augusti 2010

Kerstin Bergenholtz och Ingela Friman