CBR för CBID

CBR-kongress i Oaxaca i Mexico, 3-5 mars 2010. Den andra kontinentala kongressen med deltagare främst från Latinamerika men också från Nordamerika

Med stöd från FRU, Föreningen för Rehabilitering i Utvecklingsländer (www.fru.se) och Piña Palmera ( www.pinapalmera.org) kunde undertecknad resa till CBR kongressen i Oaxaca 3-5 mars. Kongressen var upplagd med föreläsningar/ paneler på förmiddagarna och workshops på eftermiddagarna. Eftermiddagarnas workshop var 4 till 5 huvudområden med olika teman för varje workshop. Efter att huvudtemat presenterats ofta i form av 3 presentationer á 15 min delades varje workshop in i 4 undergrupper. Varje undergrupp satte sig i en cirkel och diskuterade en fråga på temat. De olika undergrupperna hade olika frågor som var i förväg förberedda. Diskussionerna från alla grupperna sammanställdes och presenterades senare på eftermiddagen/ kvällen. Resultatet revideras och kom att utgöra underlag till Oaxaca manifestet. Efter nästa kontinentala kongress i oktober i år i Nigeria kommer de nya Guidelines om CBR vara färdiga för publicering. Dagarna var ganska långa och intensiva. Språket var spanska, möjlighet till tolkning till engelska fanns, undertecknad valde dock att åhöra på spanska för att minska splittringen. Sista dagen spelade jag in flera föredrag/ paneler.

Bland kongressens föreläsare/panelister återfanns deltagare från Mexiko, Colombia, Peru, Ecuador, Costa-Rica, Nicaragua, Bolivia, Canada, USA, Cuba, Chile, Haiti och Guatemala, jag kan ha missat någon ytterligare. Deltagare var ännu fler, minns bland annat Belize, och en portugisisktalande som borde varit från Brasilien.

2001 var jag tre månader som volontär tillsammans med Projimo (www.projimo.com.mx) i Sinaloa. Det är ett team där flertalet själva har en funktionsnedsättning. De har en fantastisk erfarenhet av lokal hjälpmedelstillverkning, förmåga att lyssna och anpassa och vara förebilder. De var representerade på kongressen av Maria Elena Picos och Conchita Lara Rodriquez som är framträdande i kordineringen av verksamheten för Projimo. 2005-2006 jobbade jag som volontär tillsammans med Piña Palmera ca 7 mån och det var roligt att återse dem alla. När jag var i Piña 2005-2006 slogs jag över bredden i verksamheten och det genuina engagemanget att vilja föra fram fattigas och diskriminerade gruppers talan i kraft av sin dagliga kontakt med utsatta i regionen förenat med sina goda kontakter med organisationer och myndigheter på olika nivåer.
Piña Palmera och Projimo ingår sedan en längre tid tillbaka tillsammans med ett team i Chiapas i ett nationellt nätverk för CBR. De hade sammanställt en film som visades på kongressen.

Piña Palmera och dess koordinatör Flavia Ester Anau har under ett års tid förtjänstfullt arbetat hårt tillsammans med Chapal Khasnabis på WHO och andra organisationer för att planera kongressen, och bjuda in olika organisationer. Flera från DIF, det statliga organet för rehabilitering och habilitering i Mexiko, däribland frun till regionens president och en annan framträdande representant som även besökt Pina, uttryckte vid ett par tillfällen offentligt för hela auditoriet sin uppskattning av Piña Palmera och intentionen att söka inrikta sin verksamhet i riktning mot CBR. Piña Palmera har även utbildat DIF-personal att jobba mer CBR-inriktat. Bland de som jobbat med dessa är sjukgymnast Sofia Wolfbrandt som även deltog i kongressen. Sofia (som även är FRU-medlem!) har under flera år jobbat som sjukgymnast i CBR-verksamheten tillsammans med Piña Palmera och bor i det lilla samhället Zipolite där Piña Palmera är beläget. Sofia är en stor resurs i Piña och förutom jobbet nära Flavia och CBR arbetet i byarna är hon ett stort stöd till volontärer och handleder även sjukgymnaststudenter. Piña erhöll under året som gick pris från UNICEF i Mexiko för projekt med bästa praktiska tillämpning, med anledning av sitt CBR-arbete för barn och ungdomar.

Vid invigningen närvarade delstatsregeringens representanter genom presidenten och hans fru, representanter för DIF, WHO, UNICEF, med flera. Flera olika presentationer gjordes under de tre dagarna från de olika länderna. Chapal Khasnabis berättade inspirerande om utveckling av nätverk för CBR globalt, kontinentalt och nationellt. Han presenterade också utvecklingen av CBR i ett inkluderande perspektiv. Själva rubriken för kongressen var Hacia el Desarrollo Inclusivo, dvs i riktning mot en inklusiv utveckling. CBR blir alltmer en strategi för Community Based Inclusive Development, CBID och ett redskap för att förverkliga FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. CBID innebär att man tillsammans med många olika aktörer i transnationellt nätverk söker att jobba för och tillsammans med andra diskriminerade grupper. Tillsammans med myndigheter och olika organisationer på olika nivåer jobbar man för en samhällsutveckling där alla diskriminerade grupper stärks och ska få plats, vara inkluderade. För att nå Milleniemålen avseende t ex fattigdomsbekämpning är CBR en strategi för att nå CBID. Personer med funktionsnedsättning är överrepresenterade bland fattiga, liksom även andra grupper som etniska minoriteter som ursprungsbefolkning med flera som har en utsatt position, liksom kvinnor som ofta har mindre tillgång till både utbildning och inkomst. Genom att dessa grupper förenar sig och jobbar tillsammans för en förändring kan CBR bli en av flera strategier för en community based inclusive development, ett samhälle för alla.

Huvudämnen under kongressen var CBR som strategi för CBID, lanseringen av CBR Guidelines, betoning av vikten att lära känna och sprida FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, empowerment av personer med funktionsnedsättning och deras organisationer genom Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att göra CBR till política publica genom allianser och nätverk. Delar av konventionen delades ut till samtliga kongressens deltagare. Vikten av att den blir känd betonades, dels för att människor med funktionsnedsättning ska bli medvetna om sina rättigheter dels som ett underlag i kommunikationen med myndigheter.

UNICEF presenterade situationen i världen där ca 10% av befolkningen bedöms ha funktionsnedsättning och att ca 80% av dem finns i utvecklingsländer. Andelen personer med funktionsnedsättning inkluderade i undervisning är oerhört låg. Vikten av en politik som ökar familjens resurser, capacidades, framfördes i perspektivet av en politik med social fördelning av samhällets resurser på såväl familje och bynivå som nationell nivå.

DIF representant uttryckte sin uppskattning av Piña Palmera och den cambio total avseende inställning till funktionsnedsättning och hur man jobbar på Piña.

PAHO uttryckte att medan ca 600 miljoner människor har funktionsnedsättning lever uppskattningsvis 400 miljoner i utvecklingsländer.

WHOs Chapal Khasnabis talade om CBR som en strategi för Community Based Inclusive Development, CBID. Man behöver arbeta på såväl individuell nivå som på samhällsnivå. CBR utgör en länk mellan dessa nivåer. Fattigdom, diskriminering och funktionsnedsättning hör ihop. På samhällsnivå behöver olika barriärer adresseras, miljöfaktorer och fattigdom. Allt i perspektivet jämlikhet och full delaktighet. UNDP framhåller att många människor är exkluderade från utveckling beroende på kön, funktionsnedsättning eller fattigdom. Desarrollo inclusivo är möjligt bara om dessa grupper är med och delar möjligheter och skyldigheter.

CBM ( www.cbmus.org) med Karen Heinicke Motsch talade om matrisen som bas till guidelinesboken som ska vara färdig för utgivning i november. Vidare talades om inclusive edudcation med erfarenheter från Nicaragua, Ecuador, Honduras och Guatemala. Procentandelen barn med funktionsnedsättning exkluderade från skolundervisning är mycket hög. CBR har en stor roll att spela för en inklusiv samhällsutveckling.

Luis Miguel från Peru talade på temat solidaritet som nyckel till inklusiv utveckling.
Många fler från många länder deltog och bidrog med sina praktiska erfarenheter både i panel och föreläsningar och i workshop på temat inklusiv utveckling alltifrån hjälpmedelstillverkning där David Werner, författare till bland annat Disabled Village Children och Nothing About Us Without Us mycket med erfarenheter från Projimo ( www.healthwrights.org), deltog till rättvis handel, comercio justo, där bland annat Patricia Matias från Piña Palmera är aktiv. En av kongressens styrkor var det deltagande perspektivet där alla kongressens deltagare kunde delta i diskussionen som blev underlag för kvällarnas presentationer och i reviderad form även för Oaxaca manifestet. Flera av föreläsningarna finns, dock på spanska på :
http://2congresocontinentalderbc.blogspot.com

Utveckling bör inkludera ALLA oavsett socioekonomisk ställning eller geografiska skillnader var man kommer ifrån. Capacity, dvs utvecklandet av olika förmågor hos individen och utvecklandet av community/ samhället hör ihop och förstärker varandra. Community , Development kan överbrygga gapet. Development är lika med inclusive development som är lika med community based inclusive development. I filosofin ingår mobilisering av samhället, capacitybuilding, empowerment, material aspects, aktiv delaktighet, social rättvisa, wellbeing of community, community ownership. CBR inkluderar alla modellerna såväl social, medicinsk som mänskliga rättigheter för att uppnå local wellbeing. Inclusive education, inclusive health och inclusive livelihood behövs. CBR adresserar dessa områden, empowerment är centralt.
En CBR databas där projekt registreras är under uppbyggnad och kommer att finnas på www.who.int. CBR projekt kommer där vara registrerade ländervis. Eftersom CBR är kontextberoende uppmuntras inte att direkt kopiera projekten.

Efter kongressen gjorde jag en liten intervju med Flavia Anau som under ett års tid varit engagerad i förberedelserna av kongressen. Hon uttryckte att det var mycket positivt hur DIF har öppnat för att utvecklas i CBR riktning och att i Latinamerika generellt beror nu utvecklingen avseende CBID på hur nätverket utvecklas. Centralt för om arbetet för en community based inkluderande utveckling ska lyckas är att inflytandet från diskriminerade grupper står i fokus.

Stort Tack till Piña Palmera och FRU som gjorde närvaron på kongressen möjlig för mig.

Texten nedan är hämtad från internetsidan: www.2congresorbc.com och återspeglar ytterligare kongressens mål och innehåll, smärre modifieringar är gjorda då vissa tecken ej gick att överföra, ex citattecken.

Joakim Davidsson, sekr FRU

The Pan American Health Organization, the World Health Organization and the CBR (Community Based Rehabilitation) Network of the Americas and the Caribbean are organizing the Second CBR Continental Congress, which were hold March 3 to 5, 2010 in Oaxaca, Mexico.

Mission: To promote inclusion of persons with disability and to contribute toward making the CBR strategy a part of public policy in the Americas and the Caribbean focusing on coordination of efforts, resource mobilization and technical cooperation and assistance.

Objectives:
Breaking down barriers to create a World for All, supporting the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the Standard Rules on Equal Opportunity for Persons with Disabilities, the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities and the Action Plan decade of the Americas for Persons with Disabilities

Ensure and guarantee the rights and dignity of persons with disabilities and their full inclusion in society, in particular their right to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health as well as other related rights.

Demonstrate how CBR contributes to inclusive development and becomes a strategy for poverty reduction in countries of the region.

Expected Results:

The Second Continental Congress of CBR, will strive to place leadership for CBR strategy development in the hands of persons with disability, their families and their communities in order to develop a model for other development initiatives, which emphasizes making a difference through community involvement and utilization of available local resources

Introduction and implementation of new CBR Guidelines to achieve an inclusive society, based on the tenets of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Strengthen the CBR Network of the Americas and the Caribbean, through a common language based on the language of the convention

COMMITTEES AND MEMBERS

International Committee: PAHO / WHO, JICA, AIFO, CBM, Handicap International Belgium, CBR Network of the Americas and the Caribbean, ILO, UNESCO, UNICEF, SALW ECLAC, USAID, CIDA, Government Mexico.

National Committee: CBM-COMEX, Piña Palmera, CBR Network, National Council, the National Government.

Partners: PAHO /CBM, WHO, HI Belgium, IIDI (Inter-American Institute on Disability and Inclusive Development) GLARP-IIPD, RIADIS, RI, RUF, DPI.

FRAME OF REFERENCE

CBR as a strategy for social and community development has undergone significant development as a result of the recognition of the rights of persons with disabilities, creativity of initiatives, evolution of the model and the Joint Position Paper (ILO, UNESCO, WHO, 2004).

For over two decades, the World Health Organization promoted Community-Based Rehabilitation (CBR) as a strategy to take rehabilitation processes to more remote communities, in recent years promotion has been aimed at the inclusion of people with disabilities, promoting their recognition, representation and participation in social and community settings.

As a result of this joint effort, governments and NGOs (including DPOs) took on the task of developing new CBR guidelines for stakeholders in the field, based on the aims of inclusive development and inclusive societies.

The CBR guidelines represent a significant advance in the linkage between CBR, poverty reduction and the rights of persons with disabilities. The Guidelines were developed by CBR experts and practitioners from many parts of the world. More than 160 authors from across the globe participated in the development of the Guidelines collaborating with WHO, ILO, UNESCO and civil society (INGOs and international DPOs). This congress will offer an opportunity to be introduced to the new guidelines and to begin planning for their implementation.

In America and the Caribbean there have been many initiatives over the past 30 years implemented by governmental and non-governmental organizations. These initiatives require better coordination and establishment of improved lines of communication in order to strengthen social inclusion and community development proposed by the strategy.

In order to discuss and analyze these and other general topics, the Pan American Health Organization / World Health Organization in 2006 organized the First CBR Continental Congress, held in Santiago de Chile, giving birth to the CBR Network of the Americas and the Caribbean;

AIMED AT

People with disabilities and their families
Organizations of Persons with Disabilities
CBR workers
Community Staff
Indigenous Leaders
Postgraduate Students
Educators
Healthcare personnel
Decision makers in the social sector
Planners
Officials and civil servants
Legislators

Joakim Davidsson