Forum Syds bedömning av slutrapport

Decision memo Final Report Development Projects

Results Summary

Föreningen för Rehabilitering och Utveckling (FRU) har tillsammans med AdemoMonapo genomfört ett tvåårigt projekt som har bidragit till att stärka människor med funktionsnedsättnings rättigheter, deltagande och möjligheter till försörjning.
LEO har anordnat kurser och diskussionscirklar i organisationsutveckling, hiv/aids, communitybased rehabilitation (CBR), inkomstgenererande aktiviteter, näringsrik kost, god hygien, administration, bokföring, ekonomihantering.
Målgruppen var barn och vuxna med funktionsnedsättning, framförallt personer med intellektuella funktionsnedsättningar i tre distrikt i norra Moçambique.
LEO har stärkt sina kunskaper i grundläggande administration, bokföring, ekonomihantering och datoranvändning. Antalet kvinnor i styrelsen har ökat från en till fyra och antalet medlemmar från 577 till 736.

LEO:s anseende i samhället har stärkts, de har fått till samarbeten med andra organisationer, sjukhus, skolor och myndigheter och har även omskrivits i nationell media vid ett tillfälle. LEO sitter som representant i socialmyndighetens handikappråd där de kan påverka handikappolitiken i distriktet. Under våren 2012 hade de besök av socialministern från huvudstaden Maputo. De upplever att myndigheterna och samhället i stort har en mer välvillig inställning till personer med funktionsnedsättning. Ett exempel är att en polioskadad, rullstolsburen man har fått förtroende att vara tränare åt ett fotbollslag som enbart består av pojkar utan funktionsnedsättning.

Människor med funktionsnedsättning i de tre distrikten har stärkts. De framför i större grad än tidigare krav på sina rättigheter gentemot myndigheter och politiker. Vissa krav har hörsammats. Till exempel har sjukhusdirektören vid regionsjukhuset engagerat sig och deltagit i CBR-utbildningen.

Målgruppen har även fått bättre möjligheter att bidra till sin försörjning eftersom de har fått utbildning i inkomstgenererande aktiviteter som snickeri, metallarbete och sömnad. Några kvinnor har startat en mindre affär för försäljning av hushållsprodukter. Andra personer har upprättat små verkstäder för tillverkning av kryckkäppar, rullstolar, gångträningshjälpmedel m.m. I tre byar har medlemmar startat kollektiv odling.

Målgruppens kunskap om hiv/aids och attityder till hiv-positiva har förbättrats. SvEO/LEO konstaterar dock att det finns en hel del kvar att göra vad gäller förändrat beteende i kvinnors och mäns sexuella agerande.

Cirka 200 barn som tidigare inte var registrerade i skolan, har börjat skolan och LEO har påbörjat ett samarbete med skolmyndigheterna för att bevaka rättigheter och särskilda behov för skolelever med funktionsnedsättningar

Target groups

Primarytargetgroup: Adults, Peoplewithfunctionaldisabilities, Children &youth
Target groupsizewomen: 829
Target groupsize men: 1346
Target groupsize total: 2175

Secondarytargetgroup:
Target groupsizewomen:
Target groupsize men:
Target groupsize total:

Forum Syd’sassessment

Initial formalia
Thisproject is a continuationof the previouslycompletedproject: 200803903

Effectiveness
Forum Syd bedömer projektmålet som realistiskt. SvEO/LEO har överträffat målet vad gäller antalet personer som skulle nås i projektet med över 300 personer.
SvEO/LEO har systematiskt följt upp indikatorer och förväntade resultat i ansökan. Uppföljning har även gjorts vid stormöten med organisationernas medlemmar och en extern konsult anlitades att göra en utvärdering av projektet.
Projektmål: För att minska fattigdomen ska barn och vuxna med funktionsnedsättning i Nampularegionen stärkas så att de kan klara sig själva i bostaden, gå i skolan och bidra till sin försörjning.
De flesta resultaten har nåtts enligt förväntan.
Vad gäller genus och jämställdhet hat projektet bidragit till att fler kvinnor och flickor fått ökad kunskap om sina rättigheter och stärkt självförtroende att delta i diskussioner och ställa krav. SvEO skriver att det finns mycket kvar att göra då kvinnor diskrimineras i samhället.

Set projectgoal is assessed as achieved: Yes

Achievedgoals and sub-goalsareassessed as measurable (M in SMART – is it clearwhat and to whatdegree has beenchanged?): Yes (both the projectgoal and all the sub-goals)

Set projectgoal is assessed as realistic (R in SMART – was the aim and scopeof the projectadequate and appropriate?): Yes

Achievedgoals and sub-goalsareassessed as verifiable (are the reportedresultsbackedwithverifiablesources?): Yes (both the projectgoal and all the sub-goals)

Costeffectiveness
Forum Syd bedömer projektet som kostnadseffektivt. I Forum Syds besluts-PM, påpekades att CBR-utbildningarna var tämligen dyra då de leddes av experter som flögs in från Sverige. Den höga kostnaden motiverades med att personer med denna speciella yrkeskunskap i princip saknades i regionen och att de svenska utbildarna i sin tur skulle utbilda lokala utbildare. Forum Syd bedömer att CBR-workshoparna utgjorde en viktig del i projektet. Inte minst har de bidragit till ett intresse hos lokala myndigheter att arbeta med CBR.

Projektet gick över budget med 12 302 kr som SvEO finansierat genom höjd egeninsats. SvEO/LEO tror att de kan genomföra en fortsättningsinsats mer kostnadseffektivt eftersom LEO nu har bättre kunskap och mer erfarenhet och dessutom bättre tillgång till datorer.

Achievedresultsareassessed as: Costeffective

Partnership & Learning
Samarbetet mellan SvEO och LEO har fungerat allt bättre i och med att organisationerna ökat sin kunskap om projektarbete och organisationsutveckling. LEO:s tillgång till datorer och ökade kunskap i datoranvändning har förbättrat kommunikationen med SvEO ytterligare. LEO bildade en projektledningsgrupp med två kvinnliga medlemmar som ansvarar för genomförandet av projektet. SvEO skriver att projektledningen behöver mer kunskap om demokrati och hur man leder och genomför både löpande verksamhet och projekt.

Sustainability
Forum Syd bedömer resultaten i projektet som hållbara då de har handlat om att stärka människor med funktionsnedsättnings förmåga att klara sig själva och bidra till sin egen försörjning. Projektet har också bidragit till förbättrade attityder till människor med funktionshinder. LEO har breddat och fördjupat samarbeten med lokala myndigheter inom skola, sjukvård och social verksamhet. Myndigheter har visat särskilt intresse för CBR-delen av projektet, lokal tillverkning av hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning och de inkomstgenererande aktiviteterna.

LEO är dock fortfarande beroende av finansiellt stöd då deras verksamhet inte är tillräcklig för att täcka kostnaderna. SvEO menar att LEO behöver mer kunskap om hur man prissätter produkter och tjänster.
The achievedresultsarelikely to be: Sustainable

Coordination
Projektet hade inga bidrag från andra internationella eller nationella givare som påverkade projektets måluppfyllelse.

Compliance and financialreporting
Forum Syd bedömer att projektet har genomförts enligt avtal. Totalt över båda åren finns bara en avvikelse på mer än 10 procent (Utbildning CBR inom SvEO) SvEO står för den ökade kostnaden genom höjd egeninsats. Inom åren finns flera avvikelser på över 10 procent. SvEO har lämnat godtagbara förklaringar på dessa i slutrapporten. Vissa av dessa avvikelser har även godkänts på förhand av Forum Syd.

Den svenska revisorn rapporterar inte några anmärkningar på den finansiella rapporten som kräver att SvEO vidtar åtgärder.

Ränta på 546 kr har återbetalats 31/1-2014.

The financialreporting is assessed as: Acceptable

Forum Syd’s risk management
Forum Syd bedömer att SvEO och LEO har haft tillräckligt god kapacitet att genomföra projektet och hantera riskerna. LEO stötte på en del problem vad gäller bokföring och ekonomiuppföljning då deras konsult inte genomförde sitt arbete och det visade sig vara svårt att hitta en ersättare. För att hantera detta höll SvEO:s kontaktperson i landet intensivutbildningar i bokföring och ekonomi för några av medlemmarna. SvEO konstaterar att LEO behöver mer kunskap i bokföring och ekonomiuppföljning. Den lokala revisorn noterar att LEO:s bokföring och finansiella rapportering förbättrats substantiellt. Han föreslår några förbättringsåtgärder, till exempel att utbilda en lokal ekonom som kan ersätta den svenska ekonomen som föreningen har samarbetat med.

The intervention context is: Not applicable

Forum Syd’sassessmentofcapacityof LEO is: Not changed

Forum Syd’sassessmentofcapacityofSvEO is: Not changed

Decision &Recommendations
The final report is recommended as: Approved