Seminariet om Vitryssland

Kortfattad rapport-Barbro Henriksson

Seminarium i Vitryssland 9-14 november, 2008

Bakgrund:
Erikshjälpens nationella partner i Vitryssland heter World Without Borders (WWB). Det Sidastödda projektet, Utveckling av alternativa vårdformer för handikappade barn i Vitryssland, leds av Tatsiana Poevskaya. Hon är vitryska men bor i Sverige.

Kort beskrivning av projektet:
Genom opinionsbildning och direkta utbildningsinsatser för föräldrar, vårdpersonal och beslutsfattare, medverka i utvecklandet av föräldranätverk och finna alternativa
vårdformer till nuvarande institutioner.

I detta projekt samarbetar man också med en polsk organization i staden Krakow som heter Gaudiam et Spes. Man har bl.a anordnat flera utbytesresor då personal från
Vitryssland besökt verksamheten i Polen.

Uppdraget:
Jag blev kontaktad av Erikshjälpens för hålla seminarier om den svenska handikappolitiken och det svenska förhållningssättet. Gaudiam et Spes (Polen)
företrädare Tadeusz var också inbjuden för att berätta om hur deras organization arbetar med bl.a föräldranätverk. I teamet ingick också projektledaren, Tatsiana som
samordnare och tolk för mig samt Olga som tolkade från polska till vitryska.

Besök i Zhuravichi:
Teamet möttes i huvudstaden Minsk och reste med bil till Zhuravichi (3 tim) för två dagars seminarier på den statliga institutionen för barn och ungdomar med
utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. På internatet bor 250 barn och ungdomar. På den sk ‘liggande avdelningen’ finns det 80 barn, 4-10 år. Kursdeltagarna bestod av personal, ca 50 personer. De är fritidspedagoger.
sjuksköterskor och lärare. Gruppen delades upp och Tadeusz och jag föreläste för var sin grupp för att nästa dag byta grupp.

Mitt seminarium hette ‘Från patient till medborgare’, vilket är namnet på regeringens handikapprogram. Innehållet bestod av:
Ord/begrepp i relation till attityder; handikapprocessen; WHOs ICF
MR, FNs arbete-Standardregler, Konventionen
Den svenska modellen-historik drivkrafter, handikapporganisationer, Handisam; den nationell handlingsplanenen, 2000-2010, påskyndandearbetet för att nå målen
LSS
Barnkonventionen, BO, BUH-verksamhet
Olika funktionsnedsättningar hos barn
Barns normala utveckling, hur barn lär sig/stimuleras, ex på riktlinjer för sjukgymnastik/träning av barn med CP
Bilder från svensk verksamhet
Bilder från CBR i Bangladesh

Besök i Vesonovo:
Nästa anhalt var Vesonovo där instutionen består av 150 barn och ungdomar. Personalgruppen som deltog i de två dagarnas seminarier var ca 30 personer. Programmet var i stort sett som på den första instutitionen. Detta internat var dock lite annorlunda eftersom man har ett relativt stort utbyte med Chernobyl International och får bistånd från Irland, Usa och Schweiz. Man hade anammat nya ideer och bl.a startat ett ‘Independent Living’ ör 12 unga män.
Personalen verkade också betydligt mer ŽmodernaŽi sina attityder och försökte förändra pedagogik och metoder. Man har ständigt utbyte med Irland som regelbundet
skickar olika personalkategorier för att stötta och ge råd till personalen. Vid vårt besök fanns fem sjukskötersor på plats på den ‘liggande avdelningen’. I början av
nästa år ska en sjukgymnast göra en kortare insats.

Sammanfattning:
Mycket intressant och lärorikt. Det vitryska systemet är reglerat och toppstyrt. Synen på barnen är att de är sjuka och ska tas om hand och vårdas. De flesta av barnen har lämnats av föräldrarna i tidig ålder. Den materiella standarden var god och internaten hade bra utrustning generellt. Men både attityder och metoder håller på att förändras. Kursdeltagarna var intresserade, ställde frågor och verkade ofta ha en bra uppfattning om hur de skulle vilja förändra verksamheten och hur de skulle kunna jobba med barnen om det bara gavs möjlighet till det. Mycket uppmuntrande att se hur man i Vesonovo satsat på Independent Living för en grupp unga män. Styrkan hos organisationen WWB är att man har en god relation till myndigheterna och socialministeriet. Man har lyckats få tillstånd att komma in på samtliga nio institutioner med undervisning för personalen, olika utbytesprogram till Sverige och Polen. Man arrangerar också regelbundet olika festivaler på instutitionerna med en större årlig festival som arrangeras i Minsk med deltagare från de olika internaten runt om i landet.