Närbaserad rehab.

F.R.U. Närbaserad rehab i U-länder, i tidningen Arbetsterapeuten.

Publicerad: 2011-04-17
Tidskriften
2010 – nummer
TA nr 8
FRU: Närbaserad rehab i U-länder minskar utanförskap

FRU: Närbaserad rehab i U-länder minskar utanförskap

Text: Christina Johnsson Schön, Bitr. sekr. FRU

Den 30 oktober anordnade FRU, Föreningen för Rehabilitering i Utvecklingsländer, med anledning av föreningens 25-årsjubileum, ett internationellt seminarium om den nya globala CBR-strategin för personer med funktionsnedsättning.

Drygt 120 personer deltog, varav 15 internationella gäster och talare från Indien, Nepal, Mocambique, Palestina, Rumänien och Mexiko samt från Världshälsoorganisationen WHO.

Efter välkomnande av FRUs ordförande Ingela Friman, inleddes seminariet med ett tankeväckande föredrag av professor Hans Rosling som vände upp och ned på begrepp som i land , u land, öst och väst, funktionshinder , icke funktionshinder.

Genom sitt pedagogiska grafiska verktyg Gapminder visade han statistik över bland annat barnafödande, inkomstklyftor och hälsa. Hur dessa och andra faktorer samverkar och på olika sätt bidrar till utvecklingen i världen.

De internationella föredragshållarna gav en samstämmig bild av situationen för personer med funktionsnedsättning i de respektive länderna. Generellt kvarstår problem med negativa attityder gentemot personer med funktionsnedsättning, bristande fysisk tillgänglighet och dålig tillgång till utbildning, arbete och försörjning. Det saknas resurser för rehabilitering och tillgången till adekvata tekniska hjälpmedel är högst varierande. Ekonomiskt är man ofta beroende av internationella givare. Framförallt förmedlades stor kompetens och ett starkt och lokalt förankrat engagemang som har skapat stor förändring.

I Rumänien har man framgångsrikt arbetat för att integrera barn med funktionsnedsättning i samhället och avskaffa institutioner. I Nepal finns en växande handikapprörelse med ökande inflytande på politiska beslut rörande personer med funktionsnedsättning. I Mocambique finns lokalt anpassad hjälpmedelsverksamhet. En gemensam nämnare för detta arbete är CBR.

Chapal Khasnabis, WHO, presenterade nya CBR Guidelines som ett kraftfullt verktyg för att skapa inkludering för alla och inom alla aspekter av livet. CBR är det praktiska arbetsredskapet för att kunna leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och millenniemålen. Med ett lokalt förankrat arbete och genom nätverkande med andra aktörer finns goda chanser att gå från utanförskap till rättigheter.

Fakta
-FRU startade 1984 som en intresseförening av hemvändande rehabiliteringsarbetare som arbetat i U-länder runt om i världen. Man ville ta tillvara varandras kunskaper, erfarenheter och intressen samt stödja och utveckla rehabilitering i utvecklingsländer.
-FRU har sedan starten ett nära samarbete med handikapprörelsen och personer med olika funktionsnedsättningar.
-Målet är att verka för rehabilitering i utvecklingsländer och arbeta med förmedling av kunskap och erfarenheter om CBR – Community Based Rehabilitation.
-CBR är en modell där lokal, närbaserad rehabilitering står i fokus som utvecklades av med. dr Einar Helander, sjukgymnast Padmani Mendis och arbetsterapeut Gunnel Nelson på WHO i slutet av 1970-talet.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör
E-post: catu.fsa@akademikerhuset.se
Publicerad: 2010-12-16

Cristina Johnsson Schön och Catharina B. Tunestad