Övriga intressanta länkar

Abilis
Finsk organisation som ger bidrag till organisationer som arbetar med handikapprojekt i utvecklingsländer.

Afrikagrupperna
Organisation som arbetar med bistånd till människor i Afrika. Här finns artiklar, aktuella lediga arbeten med mera.

Atlas Alliansen
Den norska motsvarigheten till SHIA. Bra info under – Visste du att.

Disability and Rehabilitation team på WHO (DAR)
WHOs team för handikapp och rehabiliteringsfrågor.

Disabilityworld
Internettidning med fokus på informationsutbyte och forskning kring självständigt liv och funktionshinder.

Europarådet
 http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/europaradet
Europarådets webbsida för handikappfrågor, innehåller information om tillgänglighet, våld, arbetsmarknad, diskriminering, ny teknologi etc.

European Disability Forum
http://www.edf-feph.org/

European Disability Forum (EDF), som är en samarbetsorganisation för handikapporganisationer i hela Europa.

Forum Syd
Biståndsorganisationen Forum Syd ombesörjer bl.a. ansökningar till Sida från vissa enskilda organisationer. På hemsidan finns Globalkalendern med tips om biståndsevenemang i Sverige. Information om lediga jobb inom biståndsområdet finns också.

Handicap International
Internationell organisation som idag har som målsättning att stödja människor med funktionshinder eller sårbarhet på grund av andra faktorer, som bor i områden med krig, svält och så vidare.

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Handisam
En myndighet som samordnar, påskyndar och följer upp funktionshinderspolitiken.

Motivation
Organistaion som arbetar med partnerskap för att stödja människor med rörelsehinder.

Nordiska samarbetsorganet för funktionshinder
Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor, NSH, är samarbetsorgan för nordisk handikappolitik utifrån Nordiska Handikappolitiska Rådet. Arbetsområden är byggnads- och samhällsplanering, transport, kultur, utbildning, arbetsmarknad, social- och hälsovård, IT, hjälpmedel och ny teknik.

Physiotherapists in Afghanistan
Exploring, encouraging and experiancingprofesionaldevelopement in the Afghan developement context. Jenny Wickford.

Rehabilitation International
Rehabilitation International är en världsomfattande organisation inom handikapp och rehabilitering. På deras hemsida finns information rörande International leadership Forum for WomenwithDisabilities samt specialnummer om kvinnor i Rehab Review.

Röda korset
Svenska Röda korsets webbplats.

My Right
SHIA är Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening och på deras website finns nyhetsbrev och projektinformation, samt intressanta länkar.

Svalorna
Självständig organisation som är medlem i Emmaus International. Bedriver projekt bland annat i Indien och Bangladesh. Bedriver också Fair trade handel.

The Global Applied Disability Research and Information Network
På denna internationella nätverkshemsida för handikappforskning och information om utbildning och arbetsmarknad för personer med funktionshinder finns ett stort antal länkar till olika länder, samt informationsbas m.m.

The International Centre for the Advancement of Community Based Rehabilitation
Kanadabaserad organisation som arbetar för att sprida användandet av CBR som metod i arbete med/för personer med funktionshinder.

Unicef
Förenta Nationernas barnfond. Här finns bland annat artiklar och pressmeddelanden.

www.gapminder.org
Wealth and health of nations. Här kan du jämföra hur välstånds eller fattigdoms situationerna i olika länder är, och hur de påverkar inom livets olika områden. Intressant och tydlig berskrivning.
Denna gapminder presenterades av Hans Rosling under seminarierna vid F.R.U.s 25 årsjubileum.