GENOMFÖRDA PROJEKT

Medlemmarna i FRU har under många år medverkat i re/habiliteringsprojekt i olika länder i samverkan med andra frivilligorganisationer och andra och därigenom tillägnat sig stor kunskap och lång erfarenhet.

Dessutom har FRU drivit egna projekt i Etiopien, Ryssland och Moçambique. Etiopienprojektet, som nu är avslutat, syftade till att stödja och samarbeta med ett rehabiliteringscenter med mobil verksamhet i 22 byar.

Rysslandsprojektet, som också är avslutat, syftade till att stötta en föräldraorganisation för barn med funktionsnedsättningar i dess arbete med att förhindra förvaring på institution.

Projektet i Moçambique startade 2006. Genom att där stödja handikapporganisationen Ademo-Monapo vill FRUatt barn och vuxna med funktionsnedsättningar
ska kunna delta i samhällslivet och försörja sig själva.

Läs mer:

Mozambique projektet

Forum Syds bedömmning av slutrapport